Tramitacions i Peritatges > Cèdula

CÈDULA

rehabilitacion


Què és la Cèdula d'Habitabilitat?


És el document que garanteix el compliment dels nivells mínims d’habitabilitat exigibles als habitatges, tant de nova ocupació (cèdula de nova ocupació) com d’habitatge usat (cèdula d’habitatge usat), establerts al Decret 55/2009 de la Generalitat de Catalunya.

Té la funció d’ acreditar , a més de que la vivenda és habitable, la solidesa de l’edifici i de continuar vigilant per tal de que les vivendes compleixin i sobretot mantinguin unes condicions d’habitabilitat dignes al llarg del temps.

Quins habitatges han de disposar de la Cèdula?


Disposar d’una cèdula d’habitabilitat vigent serà obligatori dins dels següents terminis:


Antiguitat de l'edifici Termini màxim per passar la inspecció
Anteriors a 1960 Fins el 31 de desembre de 2007
Entre 1960 i 1970 Fins el 31 de desembre de 2008
Entre 1971 i 1980 Fins el 31 de desembre de 2010
Entre 1981 i 2003 Fins el 31 de desembre de 2013

Quan és obligatoria?


 • Per transmetre un habitatge en venda, lloguer o cessió d’ús, en primera transmissió o en posteriors.
 • Per donar-se d’alta dels serveis d’aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i altres serveis.
 • En alguns casos s’exigeix per part d’algunes entitats bancàries per tal de concedir una hipoteca.

Qui pot sol.licitar la cèdula?


La pot sol·licitar el propietari de l’habitatge, l’administrador o un representant autoritzat.

Inspecció técnica dels edificis d'habitatges

Quines dades consten a la cèdula d'habitabilitat?


Les dades que consten a la cèdula són :

 • L’adreça de l’habitatge.
 • La superfície útil.
 • Les estances i els espais que el componen en el moment de la seva emissió.
 • El seu llindar màxim d’ocupació.

A la cèdula no apareix el nom del propietari, ja que la seva validesa permet diferents canvis d’ocupants.

En la sol·licitud sí que cal que aparegui el nom del propietari.

Cal pagar taxes a l'administració?


Sí, per l’any 2011 són les següents:


Cèdules d'habitabilitat de primera ocupació (habitatges nous)
Preu de la taxa: 1 habitatge 29,40 euros
de 2 a 5 20,00 euros
6 o més 12,00 euros
Cèdules d'habitabilitat de segona ocupació (habitatges usats)
Preu de la taxa: 5,90 eurosPoden tots els immobles obtenir una Cèdula d'habitabilitat?


No. Els locals, estudis, etc., no poden disposar de cèdula d’habitabilitat ja que no tenen la consideració d’habitatge.

En cas que el recinte no consti a les escriptures de la propietat com a vivenda, s’hauria de procedir a realitzar un projecte de canvi d’ús previ o una legalització, si urbanísticament és possible, per a poder tramitar posteriorment la cèdula d’habitabilitat.

Quina és la vigència de la Cèdula d'habitabilitat?


Les cèdules concedides (o renovades) a partir de l'entrada en vigor de l’anterior Decret 259/2003 tenen una vigència de 15 anys, les anteriors a aquesta data tenen una vigència de 10 anys.

Cóm s'ha de tramitar la Cèdula d'habitabilitat?


 • Habitatges nous: La cèdula d’habitabilitat s’ha de sol·licitar mitjançant l'imprès de sol·licitud normalitzat. Aquest imprès es pot trobar al web del departament o bé a les dependències de la Secretaria d'Habitatge o a les Oficines locals d’habitatge.
 • Habitatge usat: Cal saber si l’habitatge té concedida cèdula d’habitabilitat o no i si aquesta és vigent o no. Podeu fer aquesta consulta al 012 tot indicant l’adreça de l’habitatge. Us diran si l’habitatge disposa de cèdula d’habitabilitat i quan es va concedir.

Les cèdules concedides (o renovades) a partir de l’entrada en vigor del Decret 259/2003 tenen una vigència de 15 anys, les anteriors tenen una vigència de 10 anys. A cada cèdula es recull la data de caducitat.

 • Cèdula concedida i vigent: En el cas que estigui concedida i sigui vigent es pot demanar un duplicat a les diferents seus territorials de la Secretaria d’habitatges i Millora Urbana.
 • Cèdula caducada o d’un habitatge que mai no n’ha tingut: En el cas que mai l’habitatge l’hagi tingut o bé aquesta hagi caducat, s’ha de sol·licitar una nova cèdula. Per això heu de contactar amb nosaltres, per tal que signem el Certificat d’habitabilitat (document que certifica l’habitabilitat de l’habitatge i que alhora és la sol·licitud que cal presentar a l’administració).

En el cas que l’habitatge mai l’hagi tingut, a més de presentar el certificat d’habitabilitat abans esmentat, s’ha d’aportar la documentació que acrediti la legalitat de l’edificació com a habitatge.

Els casos d’habitatges procedents de gran rehabilitació o de subdivisions, les subdivisions s’han de tramitar com una cèdula de primera ocupació.

Cóm ho fem?


Només Certificat d’habitabilitat: s’ha de posar en contacte amb nosaltres i passarem a inspeccionar la seva vivenda en un termini màxim d’una setmana. De manera immediata, si compleix els requisits, li entreguem el certificat d’habitabilitat emplenat i signat pel tècnic, amb el qual podrà tramitar vostè mateix la cèdula d’habitabilitat en el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat al carrer Aragó, 244-248 08007 de Barcelona, abonant vostè mateix les taxes corresponents. Rebrà la cèdula al seu domicili per correu en un termini d‘entre tres i quatre setmanes.

Gestió completa: s’ha de posar en contacte amb nosaltres i passarem a inspeccionar la seva vivenda en un termini màxim d’una setmana. A Continuació nosaltres realitzarem tots els tràmits administratius en el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat per la sol·licitud de la Cèdula d’Habitabilitat. Rebrà la cèdula al seu domicili per correu en un termini d‘entre tres i quatre setmanes.

Quan costa?


Certificat d’habitabilitat: BARCELONA CAPITAL I AREA METROPOLITANA = 95 €
Inspeccionem el vostre habitatge i us lliurem el certificat que us permetrà sol·licitar la Cèdula a la Generalitat. És la opció més econòmica, però vostès han de fer algunes gestions. No estan incloses les taxes.

Certificat d’habitabilitat i Gestió amb l’Administració: BARCELONA CAPITAL I AREA METROPOLITANA = 125 €
Inspeccionem l’habitatge i fem les gestions necessàries a la Direcció General d'Habitatge, de manera que només han d'esperar a rebre la cèdula per correu, a casa. No estan incloses les taxes.

Per més informació, consulti: