Tramitacions i Peritatges > Informe-Dictàmen

INFORME-DICTÀMEN

rehabilitacion


30 anys d'experiència en la rehabilitació d'edificis

 • Servei integral
 • Edificis catalogats i no catalogats
 • Ràpida oferta d'honoraris i pressupost orientatiu

Necesita rehabilitar seu edifici?

Demani un pressupost i veurà què fàcil és arreglar casa seva!

DEMANI PRESSUPOST

Cóm es defineixen?


 • Informe: és l’exposició objectiva realitzada per escrit, de les circumstàncies observades per l’Arquitecte en el reconeixement, parcial o general, d’un edifici, vivenda o local, o bé de l’examen de documents tècnics, en temes de competència professional de l’arquitecte.
 • Dictamen: és l’opinió o conclusió de l’Arquitecte, realitzada per escrit i obtinguda a partir de l’estudi i anàlisis de les dades recavades en el reconeixement, parcial o general, de terrenys i edificacions, o bé de l’examen de documents tècnics. Inclou recomanacions i accions a prendre per la resolució dels problemes detectats.
 • Dictamen Pericial: és l’opinió o conclusió de l’Arquitecte que, segons el que disposa la Llei, es emesa en un judici o sumari com a mitjà de proba, a petició del Jutjat. Aquesta es realitza per escrit, i s’obté a partir de l’estudi i anàlisis de les dades recavades en el reconeixement, parcial o general, de terrenys i edificacions, o bé de l’examen de documents tècnics. Inclou recomanacions i accions a prendre per la resolució dels problemes detectats.
 • Certificat: és un document que verifica un fet o circumstància relacionada amb l’edificació i que dona constància davant de tercers.

Quan són necessaris aquests serveis?


En problemes constructius o aparició de patologies en edificis.
Normalment aquest tipus de treballs es solen destinar o bé per conèixer la causa última del problema detectat i reparar-ho o emprar-lo com a document tècnic oficial per la reparació per tercers de les causes trobades ja sigui via amistosa o judicial.

Aquest tipus de treballs solen ser els més comuns sent el ventall de situacions molt extens como en els treballs realitzats en edificis que encara estan en el període de la garantia desenal, aclariment de responsabilitats, etc.

Realització de ITEs (Inspecció Tècnica del Edificis), obligada per la Generalitat de Catalunya.
Un cop realitzada la inspecció visual de l’edifici per un tècnic competent, aquest mateix redacta un informe exposant el que ha observat i fent una valoració de la gravetat de les deficiències així com de les actuacions urgents a prendre.

Millora de la situació existent.
En alguns casos, si bé no existeix una patologia o problema tècnic, si que existeix un dubte o una insatisfacció amb el funcionament de l’edifici o bé amb la seva adaptació a l’ús desitjat. En aquests casos es recomanable l’elaboració d’un informe o dictamen sobre la problemàtica trobada i, si s’escau, les recomanacions per millorar la situació existent.

Per gestions administratives relacionades amb alguna propietat o negoci.
Normalment la forma exigida acostuma ser el Certificat, tot i que també existeixen requisits on es necessita un informe o un dictamen.
Concessió de Llicencies d’obertura de locals comercials
Canvi de Titular en locals comercials
Realització de gestions administratives
Petició de préstecs bancaris, autopromoció, etc.

En judicis, per aportar proves i evidències tècniques.

Per què ens ha d'escollir a nosaltres?


Perquè som un despatx especialitzat en Rehabilitació d’Edificis amb 30 anys d’Experiència Professional, tant en el Sector Públic a Adigsa, Empresa Pública de la Generalitat de Catalunya, com a Arquitecte en els Serveis de Projectes i Obres assumint diferents responsabilitats; com en el Sector Privat, amb encàrrecs per a Particulars, Comunitat de Propietaris, Administradors de Finques o Promotors, i amb Experiència en qualsevol tipus d’Edificis, estiguin o no Catalogats com a Patrimoni Arquitectònic.

Aquesta experiència en rehabilitació ens dóna eines i coneixements per detectar i entendre una gran diversitat de problemes, interpretar les causes i trobar la millor solució, prenent com a referència l’experiència en casos semblants.

Actualment formem part de l’Associació de Perits Judicials de Catalunya – APEJUC; i de l’Agrupació d’Arquitectes Experts, Pericials i Forenses del COAC (Col·legi d’Arquitectes de Catalunya) – AAEPFC.


Quin és el contingut documental?


L’extensió i composició de cada document dependrà del treball en particular que s’estigui abordant, podent distingir en ells una estructura bàsica depenent del tipus de que es tracti. Una estructura tipus pot ser:

 • Índex
 • Antecedents i objecte amb la descripció dels treballs encarregats i els medis i sistemes posats per la resolució dels mateixos.
 • Documentació rebuda.
 • Ampliació de la Informació. Inspecció ocular i pressa de dades.
 • Anàlisi de les dades disponibles i càlculs necessaris.
 • Valoració de l’Anàlisi. Causes possibles.
 • Comentaris sobre la natura o circumstàncies observades.
 • Conclusions. “Clares, Concises i Completes”.
 • Recomanacions d’Actuació a realitzar amb una classificació sobre la seva gravetat i termini per a la seva esmena.
 • Resumen.
 • Epíleg.
 • Annexes amb la documentació escrita i/o gràfica (fotografies, plànols, etc.) necessària per sustentar l’exposició anteriorment exposada.

Quan de temps triguem?


Ens comprometem a inspeccionar l’edifici en el termini d’una setmana un cop s’hagi formalitzat l’encàrrec del servei. L’entrega de la documentació dependrà de si es tracta d’un certificat, un informe o un dictamen i de l’abast de la problemàtica concreta de cada cas.

Inspecció técnica dels edificis d'habitatges

Alguns exemples:
Demani pressupost

Vol un pressupost o més informació?. Demani pressupost sense compromís.

Truqui al tel. 93 204 07 24


Ompli aquest formulari i li respondrem amb tot el detall.


Termes legals

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal, l'informem que en enviar aquest formulari està autoritzant Jmes, Estudi d'Arquitectura a contactar-lo. Les dades recollides s'incorporaran a un arxiu automatitzat, titularitat de Jmes. Vosté podrá exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant comunicación per correu electrònic a l'email jmes@coac.net, o trucant al tel. 93 204 07 24.


presupuesto